Minikilpailutus: Palvelu- ja tilausehdot

Päivitetty: 15.1.2023

Toimeksiannon saaja

Health and Benefits Oy (jäljempänä ”H&B”)
Y-tunnus 3173663-5
Kuninkaankatu 22 A 24
70100 Kuopio

Asiakas ja H&B Oy yhdessä toimivat osapuolina.


Yleiset sopimusehdot

Näitä tilausehtoja sovelletaan kaikkiin Health and Benefits Oy:n tarjoamiin palveluihin.

Tilaustuotteiden(palvelut) nimet ovat

  1. Minikilpailutus
  2. Hoito- ja hallinnoinnti
  3. Konsultointi 

1. Tilausmuodot
Tilaus on voimassa toistaiseksi voimassa olevana, kunnes tilaaja irtisanoo tilauksen. Tilausjaksot laskutetaan käyttöehtojen mukaisesti.

2. Tilausvahvistus
Health and Benefits Oy toimittaa tilausvahvistuksen asiakkaan varmentamaan sähköpostiin. 

3. Tilauksen peruuttaminen
Tilaajalla on oikeus peruuttaa tekemänsä uusi tilaus 48 tuntia tilauksen tekemisestä Health and Benefits Oy asiakaspalveluun.  Peruuttamiselle ei tarvitse esittää syytä. Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus.

4. Hinnanmuutokset
Tilaushintojen muutoksista ilmoitetaan tilaajalle lisäksi kirjallisesti ennen seuraavan laskutusjakson alkamista. Tilaajalla on muutoksista tiedon saatuaan oikeus irtisanoa tilauksensa päättymään laskutusjakson loppuun ilmoittamalla asiasta Health and Benefits Oy (Benefits.fi) asiakaspalveluun vähintään 3 kuukautta ennen voimassaolevan laskutusjakson päättymistä. Laista, asetuksesta, viranomaismääräyksestä tai muista vastaavista seikoista johtuvat tilaushinta- tai -ehtomuutokset tulevat kuitenkin voimaan välittömästi ilman eri ilmoitusta ja ne koskevat välittömästi kaikkia tilauksia.

4. Tietosuoja
Benefits.fi palveluiden tilaajat ovat Health and Benefits Oy:n asiakasrekisterissä, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon. Health and Benefits Oy on lisäksi oikeus käyttää ja luovuttaa rekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten voimassa olevan tietosuojasääntelyn mukaisesti. Tilaaja voi kieltää tietojensa käytön markkinointitarkoituksiin ilmoittamalla asiasta Health and Benefits Oyy:n asiakaspalveluun. 
Tarkemmat tiedot asiakasrekisteriselosteesta löytyy osoitteesta https://www.benefits.fi/tietosuojaseloste

Tilauksen tarkoitus

Palvelun tarkoituksena on määritellä henkilöstöetuus-, työturvallisuus- ja työterveyshuollon toimeksiannon sekä konsultoinnin sisältö, voimassaolo ja palkkion määräytymisperusteet. Backsons Oy voi käyttää alihankkijana myös muitakin asiantuntijoita parhaaksi katsomallaan tavalla tämän toimeksiannon suorittamisessa.

Tilauksen sisältö

Tilauksesta on toimitettu asiakkaalle tilausvahvistus, jossa eritellään tilaukset.

Tilauskausi

Tilaus on toistaiseksi voimassa 12kk. Palvelun hinnoittelu asiakkaan työntekijöiden henkilömäärään pohjautuvana hinnoitteluna. Irtisanomisaika on 3 kk.

Minikilpailutus

Kilpailutuksesta ja optimoinnista peritään kiinteä hinnaston mukainen maksu. Hinnat on eritelty tilaussopimuksessa. Asiakas allekirjoittaa aina uudet työterveyssopimukset.

Lisäksi veloitamme uudesta työterveyspalvelusopimuksesta tai työterveyden kilpailutuksen seurauksena syntyvästä ensimmäisen vuoden työterveyspalveluiden säästöstä 50 %.

Säästön laskeminen

Säästö lasketaan saman palvelutason osalta alennuksen erotus (uusi-vanha) x edellisen vuoden käyttö tapahtumaryhmittäin. 

Hoito- ja hallinnointi

Palveluista laskutetaan tilaussopimuksessa eritelty palkkio. Laskutus tapahtuu kerran vuodessa 12 kk etukäteen.

Konsultointi

Konsultointi laskutetaan sähköpostissa esitetyn tarjouksen mukaisena. Konsultointi laskutetaan toteutuksen jälkeen.t:

Maksuehdot

Kiinteä kilpailutuksen optimointi- ja kilpailutusmaksu veloitetaan 14 vrk:n kuluttua tilauksen allekirjoituksesta.

Säästö laskutetaan

Kilpailutukseen liittyvän säästön osalta maksuehdot seuraavat:
a) Kiinteän tai kattohintaisen työterveyspalvelusopimuksen osalta työterveyden säästöstä laskettavan ensimmäisen vuoden palkkion veloitus tapahtuu 30 vuorokauden kuluttua työterveyspalveluiden tarjousten perusteella asiakkaalle jätetyn tarjousyhteenvedon jälkeen. Toisen vuoden palkkio veloitetaan vuoden kuluttua ensimmäisen palkkion maksupäivästä.

b) Suoriteperusteisen työterveyspalvelusopimuksen osalta työterveyden säästöstä laskettavan ensimmäisen vuoden palkkion veloitus tapahtuu alennusten osalta vertailujanajakson käyttöön. Kokonaissäästö tasataan ensimmäisen vuoden jälkeen suhteessa toteumaan. Toisen vuoden palkkio säästön osalta veloitetaan sopimuksen ensimmäisen vuoden toteuman säästöstä huomioiden kokonaissäästö. 
Tavoitehinnan alittaminen laskutetaan jälkikäteen, mikäli tavoitehinta asetettu.

Hoito- ja hallinnointipalkkio veloitetaan ensimmäisen kerran tilauksen alkamishetkestä kuluvan vuoden loppuun ja jatkossa kalenterivuosittain ja sen jälkeen kalenterivuosittain etukäteen. Työntekijäkohtainen palkkio veloitetaan kalenterivuoden puolessa välissä. 
Kiinteään maksuun kuulumattomat palvelut veloitetaan toteuman mukaan.

Muu Toimeksiannon saajan konsultointi ja/tai asiantuntijatyö sekä Benefit.fi veloitetaan kuukausittain toteutuman tai tilauksen mukaan.
Matkakorvaukset ja päivärahat lähikäynneistä Toimeksiantajalla ja/tai työterveyshuollon palveluntuottajalla veloitetaan toteuman perusteella verottajan vuosittain vahvistamien korvausten mukaan.

Kaikkiin palkkioihin ja kustannuksiin lisätään alv 24 %.

Valtakirja

Tämän tilauksen osana on muodostettu valtakirja, joka määrittelee erikseen Health and Benefits Oy:n oikeudet suhteessa työterveyspalveluiden tuottajiin. Valtakirja mahdollistaa työterveyden toimintatietojen yms. materiaalin saamisen työterveyshuollon palveluntuottajalta.

Tilauksen voimassaolo

Tilauksen voi irtisanoa 3 kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä, muutoin tilaus jatkuu automaattisesti 12 kuukautta.

Toimeksiannon saaja (Health and Benefits Oy) vastuut ja velvollisuudet

Tilaukseen perustuva vahingonkorvausvelvollisuus on mahdolliset viivästys-, palvelutaso- tai muut sopimussakot tai hyvitykset pois lukien yhteensä enintään 20 prosenttia palvelun arvonlisäverottomasta kokonaishinnasta. Jos toimituksen kohteena on yksinomaan määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva toistuvaismaksuina laskutettava palvelu, vahingonkorvausvelvollisuus on kuitenkin mahdolliset viivästys-, palvelutaso- tai muut sopimussakot tai hyvitykset pois lukien yhteensä enintään kyseisen tuotteen tai palvelun laskennallinen arvonlisäveroton kuukausihinta rikkomushetkellä kerrottuna 6:lla. Health and Benefits Oy ei vastaa välillisestä vahingosta tai kustannuksista kuten esimerkiksi markkinaoikeuden kustannukset ja kulut.

Tietojen käsittely

Health and Benefits Oy ei saa ilman toimeksiantajan lupaa paljastaa ulkopuolisille, mitä se toimeksiantoon kuuluvia tehtäviä hoitaessaan on saanut tietoonsa toimeksiantajansa tai jonkun muun liike- tai ammattisalaisuudesta, taloudellisesta asemasta tai terveydentilasta. Health and Benefits Oy ei käsittele tai pidä hallussa työntekijöiden yksittäisiä potilastietoihin liittyviä materiaaleja. Asiakassuhteen päättyessä asiakkaan projekteihin liittyvät tiedot säilytetään normaalisti. Asiakkaan luovuttamat toimintatiedot pseudonymisoidaan projektien aikana tai asiakassuhteen päättyessä. Pseudonymisoituja tietoja ei voida poistaa. Niistä selviää asiakkaan toimiala, yrityksen koko, alue, työterveyspalvelutuottaja ja kerätyt toimintatiedot. Asiakasyritystä ei voida tunnistaa.

Toimeksiantajan (Asiakas) vastuut ja velvollisuudet

Toimeksiantaja vastaa siitä, että tämän Health and Benefits Oy:lle antamat tiedot ovat oikeita sekä kaikesta siitä vahingosta, joka voi aiheutua työterveysmaksujen ja palkkioiden laiminlyönnistä sekä virheellisten tietojen antamisesta sekä virheellisten tietojen aiheuttamista lisäkustannuksista.

Erimielisyyksien ratkaiseminen

Tähän tilaukseen sovelletaan Suomen lakia.

Osapuolet pyrkivät ratkaisemaan erimielisyydet neuvotteluin. Sovinto voidaan viedä Health and Benefits Oy:n kotipaikkakunnan käräjäoikeuden vahvistettavaksi.

Kysymyksiä liittyen tilausehtoihin?

Mikäli herää tiedon tarpeita tai epäilyksiä, olkaa rohkeasti yhteydessä tietosuojaan tai tietoturvaan liittyen.

Kysymyksiä liittyen tietosuojaan?

Tutustu tietosuojalomakkeeseemme alla olevan llinkin kautta.