Sisäinen auditoija

Julkaistu 20. toukokuuta 2024
Sisäinen auditoija
Sisäinen auditoija

Tavoite

Sisäisen auditoijan tavoitteena on varmistaa, että organisaation toiminnot ovat tehokkaita, sääntöjenmukaisia ja johdonmukaisia strategisten tavoitteiden kanssa. Tämä saavutetaan suorittamalla kattavia tarkastuksia ja arviointeja, tunnistamalla riskit ja antamalla parannusehdotuksia.

Hyödyt

Sisäinen auditoija auttaa organisaatiota parantamaan sen toiminnan läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta, mikä lisää sidosryhmien luottamusta. Hänen toimintaansa kuuluu myös riskienhallinnan tehostaminen, joka vähentää organisaation altistumista erilaisille riskeille ja voi johtaa kustannussäästöihin ja parantuneeseen toiminnan tehokkuuteen.

Käytännön Toteutus

Sisäisen auditoijan työ sisältää useita keskeisiä tehtäviä:

  1. Tarkastussuunnitelma: Sisäinen auditoija laatii vuosittaisen tarkastussuunnitelman, joka perustuu riskianalyysiin ja organisaation tarpeisiin.
  2. Auditointien suorittaminen: Hän suorittaa tarkastuksia ja arviointeja eri osastoilla ja prosesseissa, mukaan lukien taloushallinto, operatiiviset toiminnot, IT-järjestelmät ja sääntöjenmukaisuus.
  3. Raportointi: Sisäinen auditoija raportoi löydöksistään johdolle ja hallitukselle, esittää parannusehdotuksia ja seuraa korjaavien toimenpiteiden toteutumista.
  4. Riskienhallinta: Hän arvioi ja parantaa organisaation riskienhallintaprosesseja, varmistaen, että riskit tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan tehokkaasti.
  5. Seuranta ja neuvonta: Sisäinen auditoija seuraa tarkastusten jälkeen tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia ja antaa jatkuvaa neuvontaa ja tukea organisaation eri osastoille.

Jatkuva Kehittäminen

Sisäisen auditoijan tehtävä on jatkuvasti kehittyvä. Hänen tulee pysyä ajan tasalla uusimmista sääntelyvaatimuksista, auditointistandardeista ja riskienhallintakäytännöistä. Säännöllinen koulutus ja sertifiointi ovat tärkeitä, jotta hän voi tarjota organisaatiolle ajantasaista ja tehokasta tarkastuspalvelua.

Sisäinen auditoija on keskeisessä roolissa organisaation toiminnan parantamisessa ja riskienhallinnan tehostamisessa. Hänen työnsä avulla organisaatio voi varmistaa toiminnan sääntöjenmukaisuuden, tehokkuuden ja luotettavuuden, mikä parantaa organisaation kilpailukykyä ja kestävyyttä pitkällä aikavälillä.

01.05.2023

Henkilöstöhallinto strategian tukena?

HR:n rooli on kehittynyt merkittävästi viime vuosina. Yritykset ovat ymmärtäneet HR:n merkityksen strategisena kumppanina. Onnistuminen vaihtelee yrityksittäin. Pk-yrityksissä kyseinen resurssi pääosin puuttuu.
Jani Bäck
Jani Bäck
Asiantuntija, Työkyky ja etuudet
Henkilöstöhallinto Hr Henkilöriskit Työterveys
16.03.2023

Vastuullisuus Pk-yrityksissä

Suuri osuus jopa 90 % pienistä ja keskisuurista yrityksistä ei tunnista vastuullisuustyössä keskeistä ESG-käsitettä. Lyhenne tulee englanninkielisistä sanoista environmental (ilmasto ja ympäristö), social (ihmiset ja yhteisö) ja governance (hyvä hallintotapa).
Jani Bäck
Jani Bäck
Asiantuntija, Työkyky ja etuudet
Henkilöriskit Työterveys Henkilöstöetuudet
17.02.2023

Henkilöstöhallinnon rooli korostuu

Henkilöstöhallinnon rooli kasvaa ja tulee merkityksellisemmäksi. Vastuullisuus toimitusketjuissa lisääntyy johtaen toimitusketjujen toimittajien vaihtamiseen. Sääntely ja vaatimukset lisääntyvät yhteiskunnan osalta. Tarvitaan selkeitä käyttöön otettavia ratkaisuita..
Jani Bäck
Jani Bäck
Asiantuntija, Työkyky ja etuudet
Henkilöriskit Työterveys Henkilöstöetuudet
19.12.2022

Tuki- ja liikuntaelinongelmien ennaltaehkäisy

Pienistä asioista muodostuu kokonaisuus. Välittävän kulttuurin rakentaminen organisaatiossa lisää henkilöstön viihtyvyyttä ja tuottavuutta. Alla muutamia vinkkejä. Miten ne on huomioitu organisaatiossasi?
Vilho Bäck
Palvelupäällikkö
Työterveys
19.12.2022

Mielen tuki

Miten mielen tuki on huomioitu organisaatiossasi?
Vilho Bäck, Benefits.fi
Palvelupäällikkö
Työterveys
24.09.2022

Kuinka varmistat työntekijöiden sitoutumisen

Jopa 50 % työntekijöistä miettii työpaikan vaihtoa Korn & Ferryn mukaan. Vaihtaneiden osuus nousee joillakin toimialoilla jo yli 20 % työvoimasta. Henkilöstöetuudet ja johtaminen ovat ratkaisevassa roolissa.
Vilho Bäck
Palvelupäällikkö, Benefits.fi
Henkilöriskit Henkilöstöetuudet
23.08.2022

Käänteinen mentorointi työkaluna?

Kuinka saada hyötyjä sukupolvien välisestä yhteistyöstä. Eri sukupolvien osaaminen, vaatimukset sitoutumisen suhteen ja kyvykkyydet vaihtelevat. Perinteinen mentorointi ei ratkaise Boomereiden ja Z-sukupolven välistä kuilua. Myös toiminnan tuottavuus ei saavuta tällöin asetettuja tavoitteita.
Vilho Bäck
Palvelupäällikkö, Benefits.fi
Henkilöstöetuudet
17.08.2022

Terveysvakuuttaminen kasvussa

Siirtyminen hyvinvointialueisiin on saanut myös työnantajat miettimään ratkaisuja henkilöstönsä työkyvyn turvaamiseen. Odotettavissa on vakuutuspohjaisen terveydenhuollon nousu Suomessa. Olemme varautuneet auttamaan asiakkaita yhdessä kumppaniemme kanssa, jotta työntekijät ovat työkykyisiä sekä pysyvät töissä.
Vilho Bäck
Palvelupäällikkö, työterveys
Henkilöriskit Työterveys Henkilöstöetuudet
13.07.2022

Inflaation vaikutus työterveyshuollon kustannuksien osalta?

Työterveyshuollon kustannukset ovat Kelan tilastojen mukaan nousseet viimeisen kymmenen vuoden aikana 5-8 % vuodessa. Seuraavien kolmen vuoden aikana ennustamme kustannusten nousevan yhteensä vähintään1,5X.
Vilho Bäck
Vilho Bäck
Palvelupäällikkö
Henkilöriskit Työterveys Henkilöstöetuudet
09.03.2022

Työterveydestä saatujen säästöjen kohdentaminen henkilöstöetuuksiin?

Työvoimapula on muuttunut akuutista krooniseksi. Korn Ferryn mukaan 50 % työntekijöistä harkitsee työpaikan vaihtamista. Työntekijöiden motiivit on hyvä tunnistaa.
Vilho Bäck
Vilho Bäck
Palvelupäällikkö, vilho.back@benefits.fi
Työterveys Henkilöstöetuudet

Työterveyshuollon kustannukset: Teollisuus

Vuonna 2020 Kelan työnantajille työterveyshuollosta maksamat korvaukset olivat 371 miljoonaa euroa, mikä oli 1,1 % enemmän kuin vuonna 2019.
Kela tilastot
Kela tilastot
Kela työterveyshuollon taskutilasto 2020
Teollisuus Työterveys