Työsuojelupäällikkö

Julkaistu 20. toukokuuta 2024
Työsuojelupäällikkö
Työsuojelupäällikkö

Tavoite

Työsuojelupäällikön tavoitteena on parantaa työpaikan turvallisuutta ja terveyttä, ehkäistä työtapaturmia ja ammattitauteja sekä edistää työntekijöiden hyvinvointia. Tämä saavutetaan kehittämällä ja ylläpitämällä tehokkaita työsuojelukäytäntöjä ja -ohjeita.

Hyödyt

Työsuojelupäällikkö vähentää työtapaturmien ja ammattitautien riskiä, mikä parantaa työntekijöiden hyvinvointia ja vähentää sairauspoissaoloja. Hänen toimintansa edistää myös organisaation lakisääteisten velvoitteiden täyttämistä ja parantaa organisaation mainetta vastuullisena työnantajana.

Käytännön Toteutus

Työsuojelupäällikön työ sisältää useita keskeisiä tehtäviä:

  1. Työsuojelustrategian kehittäminen: Työsuojelupäällikkö suunnittelee ja toteuttaa työsuojelustrategian, joka kattaa riskien arvioinnin, ennaltaehkäisevät toimenpiteet ja turvallisuuskoulutuksen.
  2. Riskien arviointi: Hän tunnistaa työpaikan vaarat ja arvioi riskit, laatii toimenpidesuunnitelmat riskien hallitsemiseksi ja seuraa niiden toteutumista.
  3. Koulutus ja tiedotus: Työsuojelupäällikkö järjestää työsuojelukoulutusta ja tiedottaa työntekijöille turvallisuusohjeista ja -käytännöistä.
  4. Tarkastukset ja auditoinnit: Hän suorittaa säännöllisiä työsuojelutarkastuksia ja -auditointeja, seuraa työympäristön turvallisuutta ja raportoi havainnoistaan johdolle.
  5. Yhteistyö: Työsuojelupäällikkö tekee tiivistä yhteistyötä työntekijöiden, esihenkilöiden ja työsuojeluvaltuutettujen kanssa sekä toimii yhteyshenkilönä työsuojeluviranomaisten suuntaan.

Jatkuva Kehittäminen

Työsuojelupäällikön tehtävä on jatkuvasti kehittyvä. Hänen tulee pysyä ajan tasalla uusimmista työsuojelua koskevista säädöksistä, standardeista ja parhaista käytännöistä. Säännöllinen koulutus ja osallistuminen alan seminaareihin ja koulutuksiin ovat tärkeitä, jotta hän voi tarjota organisaatiolle ajantasaista ja tehokasta työsuojelupalvelua.

Työsuojelupäällikkö on keskeisessä roolissa työpaikan turvallisuuden ja terveyden edistämisessä. Hänen työnsä avulla organisaatio voi varmistaa turvallisen ja terveellisen työympäristön, joka tukee työntekijöiden hyvinvointia ja parantaa koko organisaation tuottavuutta ja kilpailukykyä.

01.05.2023

Henkilöstöhallinto strategian tukena?

HR:n rooli on kehittynyt merkittävästi viime vuosina. Yritykset ovat ymmärtäneet HR:n merkityksen strategisena kumppanina. Onnistuminen vaihtelee yrityksittäin. Pk-yrityksissä kyseinen resurssi pääosin puuttuu.
Jani Bäck
Jani Bäck
Asiantuntija, Työkyky ja etuudet
Henkilöstöhallinto Hr Henkilöriskit Työterveys
16.03.2023

Vastuullisuus Pk-yrityksissä

Suuri osuus jopa 90 % pienistä ja keskisuurista yrityksistä ei tunnista vastuullisuustyössä keskeistä ESG-käsitettä. Lyhenne tulee englanninkielisistä sanoista environmental (ilmasto ja ympäristö), social (ihmiset ja yhteisö) ja governance (hyvä hallintotapa).
Jani Bäck
Jani Bäck
Asiantuntija, Työkyky ja etuudet
Henkilöriskit Työterveys Henkilöstöetuudet
17.02.2023

Henkilöstöhallinnon rooli korostuu

Henkilöstöhallinnon rooli kasvaa ja tulee merkityksellisemmäksi. Vastuullisuus toimitusketjuissa lisääntyy johtaen toimitusketjujen toimittajien vaihtamiseen. Sääntely ja vaatimukset lisääntyvät yhteiskunnan osalta. Tarvitaan selkeitä käyttöön otettavia ratkaisuita..
Jani Bäck
Jani Bäck
Asiantuntija, Työkyky ja etuudet
Henkilöriskit Työterveys Henkilöstöetuudet
19.12.2022

Tuki- ja liikuntaelinongelmien ennaltaehkäisy

Pienistä asioista muodostuu kokonaisuus. Välittävän kulttuurin rakentaminen organisaatiossa lisää henkilöstön viihtyvyyttä ja tuottavuutta. Alla muutamia vinkkejä. Miten ne on huomioitu organisaatiossasi?
Vilho Bäck
Palvelupäällikkö
Työterveys
19.12.2022

Mielen tuki

Miten mielen tuki on huomioitu organisaatiossasi?
Vilho Bäck, Benefits.fi
Palvelupäällikkö
Työterveys
24.09.2022

Kuinka varmistat työntekijöiden sitoutumisen

Jopa 50 % työntekijöistä miettii työpaikan vaihtoa Korn & Ferryn mukaan. Vaihtaneiden osuus nousee joillakin toimialoilla jo yli 20 % työvoimasta. Henkilöstöetuudet ja johtaminen ovat ratkaisevassa roolissa.
Vilho Bäck
Palvelupäällikkö, Benefits.fi
Henkilöriskit Henkilöstöetuudet
23.08.2022

Käänteinen mentorointi työkaluna?

Kuinka saada hyötyjä sukupolvien välisestä yhteistyöstä. Eri sukupolvien osaaminen, vaatimukset sitoutumisen suhteen ja kyvykkyydet vaihtelevat. Perinteinen mentorointi ei ratkaise Boomereiden ja Z-sukupolven välistä kuilua. Myös toiminnan tuottavuus ei saavuta tällöin asetettuja tavoitteita.
Vilho Bäck
Palvelupäällikkö, Benefits.fi
Henkilöstöetuudet
17.08.2022

Terveysvakuuttaminen kasvussa

Siirtyminen hyvinvointialueisiin on saanut myös työnantajat miettimään ratkaisuja henkilöstönsä työkyvyn turvaamiseen. Odotettavissa on vakuutuspohjaisen terveydenhuollon nousu Suomessa. Olemme varautuneet auttamaan asiakkaita yhdessä kumppaniemme kanssa, jotta työntekijät ovat työkykyisiä sekä pysyvät töissä.
Vilho Bäck
Palvelupäällikkö, työterveys
Henkilöriskit Työterveys Henkilöstöetuudet
13.07.2022

Inflaation vaikutus työterveyshuollon kustannuksien osalta?

Työterveyshuollon kustannukset ovat Kelan tilastojen mukaan nousseet viimeisen kymmenen vuoden aikana 5-8 % vuodessa. Seuraavien kolmen vuoden aikana ennustamme kustannusten nousevan yhteensä vähintään1,5X.
Vilho Bäck
Vilho Bäck
Palvelupäällikkö
Henkilöriskit Työterveys Henkilöstöetuudet
09.03.2022

Työterveydestä saatujen säästöjen kohdentaminen henkilöstöetuuksiin?

Työvoimapula on muuttunut akuutista krooniseksi. Korn Ferryn mukaan 50 % työntekijöistä harkitsee työpaikan vaihtamista. Työntekijöiden motiivit on hyvä tunnistaa.
Vilho Bäck
Vilho Bäck
Palvelupäällikkö, vilho.back@benefits.fi
Työterveys Henkilöstöetuudet

Työterveyshuollon kustannukset: Teollisuus

Vuonna 2020 Kelan työnantajille työterveyshuollosta maksamat korvaukset olivat 371 miljoonaa euroa, mikä oli 1,1 % enemmän kuin vuonna 2019.
Kela tilastot
Kela tilastot
Kela työterveyshuollon taskutilasto 2020
Teollisuus Työterveys