Työkykykoordinaattori

Julkaistu 20. toukokuuta 2024
Työkykoordinaattori
Työkykykoordinaattori

Tavoite

Työkyky-koordinaattorin tavoitteena on tukea työntekijöiden työkykyä ja hyvinvointia, ennaltaehkäistä työkyvyttömyyttä ja auttaa työntekijöitä pysymään työelämässä mahdollisimman pitkään. Tämä saavutetaan yksilöllisillä ja yhteisöllisillä tukitoimilla, jotka vastaavat työntekijöiden tarpeisiin.

Hyödyt

Työkyky-koordinaattori auttaa vähentämään sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyseläkkeitä, parantaa työilmapiiriä ja lisää työntekijöiden sitoutumista ja motivaatiota. Koordinaattorin tuki auttaa myös esihenkilöitä hallitsemaan työkykyyn liittyviä asioita tehokkaammin ja varmistaa, että työterveyshuollon palvelut ovat kohdennettuja ja vaikuttavia.

Käytännön Toteutus

Työkyky-koordinaattorin työ sisältää useita keskeisiä tehtäviä:

  1. Yksilöllinen tuki: Koordinaattori tarjoaa henkilökohtaista tukea työntekijöille, jotka kohtaavat työkykyä uhkaavia ongelmia. Tämä voi sisältää keskusteluja, neuvontaa ja ohjausta tarvittaviin palveluihin.
  2. Työkykyarvioinnit: Koordinaattori tekee työkykyarviointeja yhdessä työterveyshuollon kanssa ja suunnittelee työntekijän kanssa tarvittavat tukitoimet.
  3. Palvelujen yhteensovittaminen: Koordinaattori toimii linkkinä eri toimijoiden välillä, varmistaen, että kaikki tarvittavat palvelut ja tukitoimet ovat työntekijän käytettävissä oikea-aikaisesti.
  4. Työhön paluun tuki: Koordinaattori auttaa työntekijöitä palaamaan työhön pitkän poissaolon jälkeen, suunnitellen yhdessä työntekijän ja esihenkilön kanssa tarvittavat mukautukset ja tukitoimet.
  5. Koulutus ja viestintä: Koordinaattori kouluttaa ja tukee esihenkilöitä työkykyasioissa ja viestii työkykyyn liittyvistä käytännöistä ja toimintatavoista työyhteisössä.

Jatkuva Kehittäminen

Työkyky-koordinaattorin tehtävä on jatkuvasti kehittyvä. Koordinaattorin tulee seurata työkyvyn tukemiseen liittyviä trendejä ja tutkimuksia, kerätä palautetta työntekijöiltä ja esihenkilöiltä sekä kehittää palvelujaan näiden pohjalta. Säännöllinen yhteistyö työterveyshuollon ja muiden toimijoiden kanssa on olennaista palvelun kehittämisessä.

Työkyky-koordinaattori on arvokas resurssi organisaatiolle. Hänen avullaan työntekijöiden työkykyä voidaan tukea tehokkaasti ja kokonaisvaltaisesti, mikä parantaa työhyvinvointia, vähentää poissaoloja ja lisää tuottavuutta. Tämä hyödyttää sekä työntekijöitä että koko organisaatiota.

01.05.2023

Henkilöstöhallinto strategian tukena?

HR:n rooli on kehittynyt merkittävästi viime vuosina. Yritykset ovat ymmärtäneet HR:n merkityksen strategisena kumppanina. Onnistuminen vaihtelee yrityksittäin. Pk-yrityksissä kyseinen resurssi pääosin puuttuu.
Jani Bäck
Jani Bäck
Asiantuntija, Työkyky ja etuudet
Henkilöstöhallinto Hr Henkilöriskit Työterveys
16.03.2023

Vastuullisuus Pk-yrityksissä

Suuri osuus jopa 90 % pienistä ja keskisuurista yrityksistä ei tunnista vastuullisuustyössä keskeistä ESG-käsitettä. Lyhenne tulee englanninkielisistä sanoista environmental (ilmasto ja ympäristö), social (ihmiset ja yhteisö) ja governance (hyvä hallintotapa).
Jani Bäck
Jani Bäck
Asiantuntija, Työkyky ja etuudet
Henkilöriskit Työterveys Henkilöstöetuudet
17.02.2023

Henkilöstöhallinnon rooli korostuu

Henkilöstöhallinnon rooli kasvaa ja tulee merkityksellisemmäksi. Vastuullisuus toimitusketjuissa lisääntyy johtaen toimitusketjujen toimittajien vaihtamiseen. Sääntely ja vaatimukset lisääntyvät yhteiskunnan osalta. Tarvitaan selkeitä käyttöön otettavia ratkaisuita..
Jani Bäck
Jani Bäck
Asiantuntija, Työkyky ja etuudet
Henkilöriskit Työterveys Henkilöstöetuudet
19.12.2022

Tuki- ja liikuntaelinongelmien ennaltaehkäisy

Pienistä asioista muodostuu kokonaisuus. Välittävän kulttuurin rakentaminen organisaatiossa lisää henkilöstön viihtyvyyttä ja tuottavuutta. Alla muutamia vinkkejä. Miten ne on huomioitu organisaatiossasi?
Vilho Bäck
Palvelupäällikkö
Työterveys
19.12.2022

Mielen tuki

Miten mielen tuki on huomioitu organisaatiossasi?
Vilho Bäck, Benefits.fi
Palvelupäällikkö
Työterveys
24.09.2022

Kuinka varmistat työntekijöiden sitoutumisen

Jopa 50 % työntekijöistä miettii työpaikan vaihtoa Korn & Ferryn mukaan. Vaihtaneiden osuus nousee joillakin toimialoilla jo yli 20 % työvoimasta. Henkilöstöetuudet ja johtaminen ovat ratkaisevassa roolissa.
Vilho Bäck
Palvelupäällikkö, Benefits.fi
Henkilöriskit Henkilöstöetuudet
23.08.2022

Käänteinen mentorointi työkaluna?

Kuinka saada hyötyjä sukupolvien välisestä yhteistyöstä. Eri sukupolvien osaaminen, vaatimukset sitoutumisen suhteen ja kyvykkyydet vaihtelevat. Perinteinen mentorointi ei ratkaise Boomereiden ja Z-sukupolven välistä kuilua. Myös toiminnan tuottavuus ei saavuta tällöin asetettuja tavoitteita.
Vilho Bäck
Palvelupäällikkö, Benefits.fi
Henkilöstöetuudet
17.08.2022

Terveysvakuuttaminen kasvussa

Siirtyminen hyvinvointialueisiin on saanut myös työnantajat miettimään ratkaisuja henkilöstönsä työkyvyn turvaamiseen. Odotettavissa on vakuutuspohjaisen terveydenhuollon nousu Suomessa. Olemme varautuneet auttamaan asiakkaita yhdessä kumppaniemme kanssa, jotta työntekijät ovat työkykyisiä sekä pysyvät töissä.
Vilho Bäck
Palvelupäällikkö, työterveys
Henkilöriskit Työterveys Henkilöstöetuudet
13.07.2022

Inflaation vaikutus työterveyshuollon kustannuksien osalta?

Työterveyshuollon kustannukset ovat Kelan tilastojen mukaan nousseet viimeisen kymmenen vuoden aikana 5-8 % vuodessa. Seuraavien kolmen vuoden aikana ennustamme kustannusten nousevan yhteensä vähintään1,5X.
Vilho Bäck
Vilho Bäck
Palvelupäällikkö
Henkilöriskit Työterveys Henkilöstöetuudet
09.03.2022

Työterveydestä saatujen säästöjen kohdentaminen henkilöstöetuuksiin?

Työvoimapula on muuttunut akuutista krooniseksi. Korn Ferryn mukaan 50 % työntekijöistä harkitsee työpaikan vaihtamista. Työntekijöiden motiivit on hyvä tunnistaa.
Vilho Bäck
Vilho Bäck
Palvelupäällikkö, vilho.back@benefits.fi
Työterveys Henkilöstöetuudet

Työterveyshuollon kustannukset: Teollisuus

Vuonna 2020 Kelan työnantajille työterveyshuollosta maksamat korvaukset olivat 371 miljoonaa euroa, mikä oli 1,1 % enemmän kuin vuonna 2019.
Kela tilastot
Kela tilastot
Kela työterveyshuollon taskutilasto 2020
Teollisuus Työterveys