Työhyvinvointipäällikkö

Julkaistu 20. toukokuuta 2024
Työhyvinvointipäällikkö
Työhyvinvointipäällikkö

Tavoite

Työhyvinvointipäällikön tavoitteena on luoda ja ylläpitää työympäristö, jossa työntekijät voivat hyvin ja ovat motivoituneita. Tämä saavutetaan edistämällä työhyvinvointia kokonaisvaltaisesti sekä tukemalla työntekijöitä ja esihenkilöitä työhyvinvointiin liittyvissä asioissa.

Hyödyt

Työhyvinvointipäällikkö parantaa työntekijöiden työtyytyväisyyttä, vähentää sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyseläkkeitä, sekä lisää työn tuottavuutta ja työilmapiiriä. Hänen toimintansa auttaa myös yritystä täyttämään lakisääteiset velvoitteet ja parantaa organisaation mainetta työnantajana.

Käytännön Toteutus

Työhyvinvointipäällikön työ sisältää useita keskeisiä tehtäviä:

  1. Työhyvinvointistrategian kehittäminen: Hän suunnittelee ja toteuttaa työhyvinvointistrategian, joka sisältää selkeät tavoitteet ja mittarit.
  2. Työhyvinvointiohjelmat: Työhyvinvointipäällikkö kehittää ja koordinoi erilaisia työhyvinvointiohjelmia, kuten liikunta- ja hyvinvointipalveluja, työterveyshuollon palveluja ja henkisen hyvinvoinnin tukiohjelmia.
  3. Työhyvinvoinnin seuranta: Hän seuraa työhyvinvoinnin tilaa organisaatiossa käyttämällä erilaisia mittareita ja keräämällä palautetta työntekijöiltä.
  4. Koulutus ja viestintä: Työhyvinvointipäällikkö kouluttaa ja tukee esihenkilöitä ja työntekijöitä työhyvinvointiin liittyvissä asioissa sekä tiedottaa työhyvinvointiin liittyvistä käytännöistä ja ohjelmista.
  5. Yhteistyö: Hän tekee tiivistä yhteistyötä työterveyshuollon, HR-osaston ja esihenkilöiden kanssa, jotta työhyvinvointitoimenpiteet ovat koordinoituja ja tehokkaita.

Jatkuva Kehittäminen

Työhyvinvointipäällikön tehtävä on jatkuvasti kehittyvä. Hänen tulee pysyä ajan tasalla uusimmista työhyvinvoinnin trendeistä ja tutkimuksista sekä kerätä jatkuvasti palautetta työhyvinvointiohjelmien vaikutuksista. Näiden tietojen perusteella hän voi jatkuvasti parantaa ja mukauttaa työhyvinvointistrategiaa ja -toimenpiteitä vastaamaan organisaation ja työntekijöiden tarpeita.

Työhyvinvointipäällikkö on keskeisessä roolissa työpaikan hyvinvoinnin edistämisessä. Hänen avullaan organisaatio voi luoda terveellisen ja kannustavan työympäristön, joka tukee työntekijöiden hyvinvointia ja parantaa koko organisaation menestystä ja kilpailukykyä.

01.05.2023

Henkilöstöhallinto strategian tukena?

HR:n rooli on kehittynyt merkittävästi viime vuosina. Yritykset ovat ymmärtäneet HR:n merkityksen strategisena kumppanina. Onnistuminen vaihtelee yrityksittäin. Pk-yrityksissä kyseinen resurssi pääosin puuttuu.
Jani Bäck
Jani Bäck
Asiantuntija, Työkyky ja etuudet
Henkilöstöhallinto Hr Henkilöriskit Työterveys
16.03.2023

Vastuullisuus Pk-yrityksissä

Suuri osuus jopa 90 % pienistä ja keskisuurista yrityksistä ei tunnista vastuullisuustyössä keskeistä ESG-käsitettä. Lyhenne tulee englanninkielisistä sanoista environmental (ilmasto ja ympäristö), social (ihmiset ja yhteisö) ja governance (hyvä hallintotapa).
Jani Bäck
Jani Bäck
Asiantuntija, Työkyky ja etuudet
Henkilöriskit Työterveys Henkilöstöetuudet
17.02.2023

Henkilöstöhallinnon rooli korostuu

Henkilöstöhallinnon rooli kasvaa ja tulee merkityksellisemmäksi. Vastuullisuus toimitusketjuissa lisääntyy johtaen toimitusketjujen toimittajien vaihtamiseen. Sääntely ja vaatimukset lisääntyvät yhteiskunnan osalta. Tarvitaan selkeitä käyttöön otettavia ratkaisuita..
Jani Bäck
Jani Bäck
Asiantuntija, Työkyky ja etuudet
Henkilöriskit Työterveys Henkilöstöetuudet
19.12.2022

Tuki- ja liikuntaelinongelmien ennaltaehkäisy

Pienistä asioista muodostuu kokonaisuus. Välittävän kulttuurin rakentaminen organisaatiossa lisää henkilöstön viihtyvyyttä ja tuottavuutta. Alla muutamia vinkkejä. Miten ne on huomioitu organisaatiossasi?
Vilho Bäck
Palvelupäällikkö
Työterveys
19.12.2022

Mielen tuki

Miten mielen tuki on huomioitu organisaatiossasi?
Vilho Bäck, Benefits.fi
Palvelupäällikkö
Työterveys
24.09.2022

Kuinka varmistat työntekijöiden sitoutumisen

Jopa 50 % työntekijöistä miettii työpaikan vaihtoa Korn & Ferryn mukaan. Vaihtaneiden osuus nousee joillakin toimialoilla jo yli 20 % työvoimasta. Henkilöstöetuudet ja johtaminen ovat ratkaisevassa roolissa.
Vilho Bäck
Palvelupäällikkö, Benefits.fi
Henkilöriskit Henkilöstöetuudet
23.08.2022

Käänteinen mentorointi työkaluna?

Kuinka saada hyötyjä sukupolvien välisestä yhteistyöstä. Eri sukupolvien osaaminen, vaatimukset sitoutumisen suhteen ja kyvykkyydet vaihtelevat. Perinteinen mentorointi ei ratkaise Boomereiden ja Z-sukupolven välistä kuilua. Myös toiminnan tuottavuus ei saavuta tällöin asetettuja tavoitteita.
Vilho Bäck
Palvelupäällikkö, Benefits.fi
Henkilöstöetuudet
17.08.2022

Terveysvakuuttaminen kasvussa

Siirtyminen hyvinvointialueisiin on saanut myös työnantajat miettimään ratkaisuja henkilöstönsä työkyvyn turvaamiseen. Odotettavissa on vakuutuspohjaisen terveydenhuollon nousu Suomessa. Olemme varautuneet auttamaan asiakkaita yhdessä kumppaniemme kanssa, jotta työntekijät ovat työkykyisiä sekä pysyvät töissä.
Vilho Bäck
Palvelupäällikkö, työterveys
Henkilöriskit Työterveys Henkilöstöetuudet
13.07.2022

Inflaation vaikutus työterveyshuollon kustannuksien osalta?

Työterveyshuollon kustannukset ovat Kelan tilastojen mukaan nousseet viimeisen kymmenen vuoden aikana 5-8 % vuodessa. Seuraavien kolmen vuoden aikana ennustamme kustannusten nousevan yhteensä vähintään1,5X.
Vilho Bäck
Vilho Bäck
Palvelupäällikkö
Henkilöriskit Työterveys Henkilöstöetuudet
09.03.2022

Työterveydestä saatujen säästöjen kohdentaminen henkilöstöetuuksiin?

Työvoimapula on muuttunut akuutista krooniseksi. Korn Ferryn mukaan 50 % työntekijöistä harkitsee työpaikan vaihtamista. Työntekijöiden motiivit on hyvä tunnistaa.
Vilho Bäck
Vilho Bäck
Palvelupäällikkö, vilho.back@benefits.fi
Työterveys Henkilöstöetuudet

Työterveyshuollon kustannukset: Teollisuus

Vuonna 2020 Kelan työnantajille työterveyshuollosta maksamat korvaukset olivat 371 miljoonaa euroa, mikä oli 1,1 % enemmän kuin vuonna 2019.
Kela tilastot
Kela tilastot
Kela työterveyshuollon taskutilasto 2020
Teollisuus Työterveys