Tietosuojavastaava

Julkaistu 20. toukokuuta 2024
Tietosuojavastaava
Tietosuojavastaava

Tavoite

Tietosuojavastaavan tavoitteena on suojata henkilötietojen yksityisyyttä ja varmistaa, että organisaation toiminta on GDPR:n (General Data Protection Regulation) ja muiden tietosuojasäännösten mukaista. Hän toimii organisaation tietosuojakäytäntöjen asiantuntijana ja neuvoo henkilöstöä tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä.

Hyödyt

Tietosuojavastaava auttaa organisaatiota välttämään tietosuojarikkomuksia ja niistä mahdollisesti seuraavia sanktioita. Hän lisää organisaation luotettavuutta asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden silmissä sekä parantaa henkilöstön tietosuojaosaamista. Tietosuojavastaavan toiminta auttaa myös havaitsemaan ja korjaamaan tietosuojaan liittyviä riskejä ennen niiden realisoitumista.

Käytännön Toteutus

Tietosuojavastaavan työ sisältää useita keskeisiä tehtäviä:

  1. Tietosuojakäytäntöjen kehittäminen: Tietosuojavastaava laatii ja päivittää organisaation tietosuojakäytännöt ja -ohjeistukset sekä varmistaa niiden noudattamisen.
  2. Tietosuojakoulutus: Hän kouluttaa henkilöstöä tietosuojasäännöksistä ja parhaista käytännöistä, jotta jokainen työntekijä ymmärtää tietosuojaan liittyvät velvollisuutensa.
  3. Tietosuoja-arvioinnit: Tietosuojavastaava suorittaa säännöllisesti tietosuoja-arviointeja ja -auditointeja organisaation eri osastoilla, tunnistaen mahdolliset riskit ja kehityskohteet.
  4. Tietoturvaloukkauksiin reagointi: Hän valvoo ja hallinnoi tietoturvaloukkausten käsittelyä, ilmoittaa niistä tarvittaessa valvontaviranomaisille ja tiedottaa asianosaisia henkilöitä.
  5. Yhteistyö viranomaisten kanssa: Tietosuojavastaava toimii yhteyshenkilönä tietosuojaviranomaisten suuntaan ja vastaa heidän esittämiin kyselyihin ja tarkastuksiin.

Jatkuva Kehittäminen

Tietosuojavastaavan tehtävä on jatkuvasti kehittyvä. Hänen tulee seurata tietosuojalainsäädännön muutoksia ja varmistaa, että organisaation käytännöt ovat aina ajan tasalla. Säännöllinen koulutus ja tiedon jakaminen henkilöstölle ovat olennaisia tietosuojakulttuurin ylläpitämiseksi ja parantamiseksi.

Tietosuojavastaava on organisaation tietosuojakäytäntöjen kulmakivi. Hänen avullaan organisaatio voi varmistaa henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuden, parantaa tietosuojakäytäntöjään ja ylläpitää luotettavuuttaan asiakkaiden ja sidosryhmien silmissä. Tämä hyödyttää sekä organisaatiota että sen asiakkaita.

01.05.2023

Henkilöstöhallinto strategian tukena?

HR:n rooli on kehittynyt merkittävästi viime vuosina. Yritykset ovat ymmärtäneet HR:n merkityksen strategisena kumppanina. Onnistuminen vaihtelee yrityksittäin. Pk-yrityksissä kyseinen resurssi pääosin puuttuu.
Jani Bäck
Jani Bäck
Asiantuntija, Työkyky ja etuudet
Henkilöstöhallinto Hr Henkilöriskit Työterveys
16.03.2023

Vastuullisuus Pk-yrityksissä

Suuri osuus jopa 90 % pienistä ja keskisuurista yrityksistä ei tunnista vastuullisuustyössä keskeistä ESG-käsitettä. Lyhenne tulee englanninkielisistä sanoista environmental (ilmasto ja ympäristö), social (ihmiset ja yhteisö) ja governance (hyvä hallintotapa).
Jani Bäck
Jani Bäck
Asiantuntija, Työkyky ja etuudet
Henkilöriskit Työterveys Henkilöstöetuudet
17.02.2023

Henkilöstöhallinnon rooli korostuu

Henkilöstöhallinnon rooli kasvaa ja tulee merkityksellisemmäksi. Vastuullisuus toimitusketjuissa lisääntyy johtaen toimitusketjujen toimittajien vaihtamiseen. Sääntely ja vaatimukset lisääntyvät yhteiskunnan osalta. Tarvitaan selkeitä käyttöön otettavia ratkaisuita..
Jani Bäck
Jani Bäck
Asiantuntija, Työkyky ja etuudet
Henkilöriskit Työterveys Henkilöstöetuudet
19.12.2022

Tuki- ja liikuntaelinongelmien ennaltaehkäisy

Pienistä asioista muodostuu kokonaisuus. Välittävän kulttuurin rakentaminen organisaatiossa lisää henkilöstön viihtyvyyttä ja tuottavuutta. Alla muutamia vinkkejä. Miten ne on huomioitu organisaatiossasi?
Vilho Bäck
Palvelupäällikkö
Työterveys
19.12.2022

Mielen tuki

Miten mielen tuki on huomioitu organisaatiossasi?
Vilho Bäck, Benefits.fi
Palvelupäällikkö
Työterveys
24.09.2022

Kuinka varmistat työntekijöiden sitoutumisen

Jopa 50 % työntekijöistä miettii työpaikan vaihtoa Korn & Ferryn mukaan. Vaihtaneiden osuus nousee joillakin toimialoilla jo yli 20 % työvoimasta. Henkilöstöetuudet ja johtaminen ovat ratkaisevassa roolissa.
Vilho Bäck
Palvelupäällikkö, Benefits.fi
Henkilöriskit Henkilöstöetuudet
23.08.2022

Käänteinen mentorointi työkaluna?

Kuinka saada hyötyjä sukupolvien välisestä yhteistyöstä. Eri sukupolvien osaaminen, vaatimukset sitoutumisen suhteen ja kyvykkyydet vaihtelevat. Perinteinen mentorointi ei ratkaise Boomereiden ja Z-sukupolven välistä kuilua. Myös toiminnan tuottavuus ei saavuta tällöin asetettuja tavoitteita.
Vilho Bäck
Palvelupäällikkö, Benefits.fi
Henkilöstöetuudet
17.08.2022

Terveysvakuuttaminen kasvussa

Siirtyminen hyvinvointialueisiin on saanut myös työnantajat miettimään ratkaisuja henkilöstönsä työkyvyn turvaamiseen. Odotettavissa on vakuutuspohjaisen terveydenhuollon nousu Suomessa. Olemme varautuneet auttamaan asiakkaita yhdessä kumppaniemme kanssa, jotta työntekijät ovat työkykyisiä sekä pysyvät töissä.
Vilho Bäck
Palvelupäällikkö, työterveys
Henkilöriskit Työterveys Henkilöstöetuudet
13.07.2022

Inflaation vaikutus työterveyshuollon kustannuksien osalta?

Työterveyshuollon kustannukset ovat Kelan tilastojen mukaan nousseet viimeisen kymmenen vuoden aikana 5-8 % vuodessa. Seuraavien kolmen vuoden aikana ennustamme kustannusten nousevan yhteensä vähintään1,5X.
Vilho Bäck
Vilho Bäck
Palvelupäällikkö
Henkilöriskit Työterveys Henkilöstöetuudet
09.03.2022

Työterveydestä saatujen säästöjen kohdentaminen henkilöstöetuuksiin?

Työvoimapula on muuttunut akuutista krooniseksi. Korn Ferryn mukaan 50 % työntekijöistä harkitsee työpaikan vaihtamista. Työntekijöiden motiivit on hyvä tunnistaa.
Vilho Bäck
Vilho Bäck
Palvelupäällikkö, vilho.back@benefits.fi
Työterveys Henkilöstöetuudet

Työterveyshuollon kustannukset: Teollisuus

Vuonna 2020 Kelan työnantajille työterveyshuollosta maksamat korvaukset olivat 371 miljoonaa euroa, mikä oli 1,1 % enemmän kuin vuonna 2019.
Kela tilastot
Kela tilastot
Kela työterveyshuollon taskutilasto 2020
Teollisuus Työterveys