Henkilöstöhallinnon rooli korostuu

Julkaistu 17. helmikuuta 2023
Henkilöriskit Työterveys Henkilöstöetuudet
Henkilöstöhallinnon rooli korostuu

Eri selvitykset ja tutkimukset osoittavat toistuvasti henkilöstöhallinnon roolin olevan sivuraiteilla. Ne vaihtelevat organisaation reusrssoinnin mukaan. Vaikuttava tekijä on siis työntekijöiden määärä. Haasteet poikkeavat:

 1. PK-yritykset alle 250 työntekijää 
  • Pk-yritykset  - Rekrytointi ei ole ja rekrytointi ei ole useinkaan mahdollista
  • Ulkoistettu Hr-funktio - Keskimäärin kykynee vain rutiinitehtäviin tarjoten vähän lisäarvoa liiketoiminnalle
 2. Suuryritykset 250-1000 työntekijää
  • Toiminta pääosin 250-1000 työntekijää rutiininomaisissa tehtävissä
  • Suuremmissa yli 1000 työntekijää olevissa yrityksissä strategista, kuitenkin harvoin luoden mitattavaa lisäarvoa liiketoiminnalle 

Henkilöstöhallinnon (HR) kehittyminen operatiivisesta roolista strategiseksi kumppaniksi edellyttää ajattelutavan, lähestymistavan ja kyvykkyyksien muutosta.

Mitä organisaatioiden tulisi tehdä?

 1. Ymmärrä liiketoiminta: HR ammattilaisten on ymmärrettävä organisaation strategiset tavoitteet, tavoitteet ja keskeiset suorituskyvyn mittarit. Tämä tieto mahdollistaa HR:lle strategioiden, politiikkojen ja ohjelmien sovittamisen yhteen liiketoiminnan tarpeiden ja tavoitteiden kanssa.
 2. Kehitä strateginen suunnitelma: HR:n tulisi kehittää strateginen suunnitelma, joka sisältää osaston tavoitteet, tavoitteet ja aloitteet, jotka tukevat organisaation yleistä strategiaa. Suunnitelman tulisi myös sisältää keskeiset suorituskyvyn mittarit, jotka seuraavat edistymistä ja mittaavat menestystä.
 3. Rakenna vahvat suhteet: HR:n tulisi rakentaa vahvat suhteet liiketoiminnan johtajien ja muiden osastojen kanssa ymmärtääkseen heidän tarpeensa, saadakseen heidän tuen ja tehdäkseen yhteistyötä strategisissa aloitteissa.
 4. Mittaa ja raportoi HR-metriikat: HR:n tulisi mitata ja raportoida HR-metriikat, jotka osoittavat HR-aloitteiden vaikutuksen organisaation suorituskykyyn, kuten työntekijöiden sitoutuminen, vaihtuvuus, tuottavuus ja osaamisen hallinta.
 5. Hyödynnä teknologiaa: HR:n tulisi hyödyntää teknologiaa operatiivisten prosessien virtaviivaistamiseen, rutiinitehtävien automatisointiin ja datan analysointiin, joka auttaa strategisessa päätöksenteossa.
 6. Kehitä HR-kyvykkyyksiä: HR-ammattilaisten tulisi kehittää uusia kyvykkyyksiä, jotka mahdollistavat heidän toimimisen strategisina kumppaneina, kuten liiketoimintaosaaminen, datan analysointi, projektinhallinta ja muutoksen hallinta.
 7. Kommunikoi tehokkaasti: HR:n tulisi kommunikoida tehokkaasti kaikkien sidosryhmien kanssa, mukaan lukien johtajat, esimiehet, työntekijät ja ulkoiset kumppanit, jotta kaikki ovat yhtenäisiä ja tietoisia HR:n strategisista aloitteista ja niiden vaikutuksesta organisaatioon.

Näitä askelia seuraamalla HR voi muuttua operatiivisesta toiminnosta strateg iseksi kumppaniksi, joka edistää organisaation menestystä ja saavuttaa omat tavoitteensa ja tavoitteensa. Strateginen HR-kumppanuus vaatii jatkuvaa vuoropuhelua ja yhteistyötä liiketoiminnan kanssa, jotta HR voi reagoida nopeasti muuttuviin tarpeisiin ja tarjota ratkaisuja, jotka tukevat organisaation strategisia tavoitteita.

Lisäksi HR:n on oltava aktiivinen osallistuja organisaation johtamisessa ja strategiassa, jotta se voi varmistaa, että henkilöstö on linjassa organisaation tavoitteiden kanssa ja auttaa muotoilemaan organisaation tulevaisuutta. HR:n on jatkuvasti kehitettävä kyvykkyyksiään ja tietojaan pysyäkseen ajan tasalla alan trendeistä ja innovaatioista ja varmistaakseen, että HR-ohjelmat ja käytännöt ovat ajan tasalla ja tehokkaita.

Autamme kaikenkokoisia yrityksiä ja niiden johtoa tekemään parempia päätöksiä muuttuvassa työelämässä!

Jani Bäck
Jani Bäck
Asiantuntija, Työkyky ja etuudet
01.05.2023

Henkilöstöhallinto strategian tukena?

HR:n rooli on kehittynyt merkittävästi viime vuosina. Yritykset ovat ymmärtäneet HR:n merkityksen strategisena kumppanina. Onnistuminen vaihtelee yrityksittäin. Pk-yrityksissä kyseinen resurssi pääosin puuttuu.
Jani Bäck
Jani Bäck
Asiantuntija, Työkyky ja etuudet
Henkilöstöhallinto Hr Henkilöriskit Työterveys
16.03.2023

Vastuullisuus Pk-yrityksissä

Suuri osuus jopa 90 % pienistä ja keskisuurista yrityksistä ei tunnista vastuullisuustyössä keskeistä ESG-käsitettä. Lyhenne tulee englanninkielisistä sanoista environmental (ilmasto ja ympäristö), social (ihmiset ja yhteisö) ja governance (hyvä hallintotapa).
Jani Bäck
Jani Bäck
Asiantuntija, Työkyky ja etuudet
Henkilöriskit Työterveys Henkilöstöetuudet
19.12.2022

Tuki- ja liikuntaelinongelmien ennaltaehkäisy

Pienistä asioista muodostuu kokonaisuus. Välittävän kulttuurin rakentaminen organisaatiossa lisää henkilöstön viihtyvyyttä ja tuottavuutta. Alla muutamia vinkkejä. Miten ne on huomioitu organisaatiossasi?
Vilho Bäck
Palvelupäällikkö
Työterveys
19.12.2022

Mielen tuki

Miten mielen tuki on huomioitu organisaatiossasi?
Vilho Bäck, Benefits.fi
Palvelupäällikkö
Työterveys
24.09.2022

Kuinka varmistat työntekijöiden sitoutumisen

Jopa 50 % työntekijöistä miettii työpaikan vaihtoa Korn & Ferryn mukaan. Vaihtaneiden osuus nousee joillakin toimialoilla jo yli 20 % työvoimasta. Henkilöstöetuudet ja johtaminen ovat ratkaisevassa roolissa.
Vilho Bäck
Palvelupäällikkö, Benefits.fi
Henkilöriskit Henkilöstöetuudet
23.08.2022

Käänteinen mentorointi työkaluna?

Kuinka saada hyötyjä sukupolvien välisestä yhteistyöstä. Eri sukupolvien osaaminen, vaatimukset sitoutumisen suhteen ja kyvykkyydet vaihtelevat. Perinteinen mentorointi ei ratkaise Boomereiden ja Z-sukupolven välistä kuilua. Myös toiminnan tuottavuus ei saavuta tällöin asetettuja tavoitteita.
Vilho Bäck
Palvelupäällikkö, Benefits.fi
Henkilöstöetuudet
17.08.2022

Terveysvakuuttaminen kasvussa

Siirtyminen hyvinvointialueisiin on saanut myös työnantajat miettimään ratkaisuja henkilöstönsä työkyvyn turvaamiseen. Odotettavissa on vakuutuspohjaisen terveydenhuollon nousu Suomessa. Olemme varautuneet auttamaan asiakkaita yhdessä kumppaniemme kanssa, jotta työntekijät ovat työkykyisiä sekä pysyvät töissä.
Vilho Bäck
Palvelupäällikkö, työterveys
Henkilöriskit Työterveys Henkilöstöetuudet
13.07.2022

Inflaation vaikutus työterveyshuollon kustannuksien osalta?

Työterveyshuollon kustannukset ovat Kelan tilastojen mukaan nousseet viimeisen kymmenen vuoden aikana 5-8 % vuodessa. Seuraavien kolmen vuoden aikana ennustamme kustannusten nousevan yhteensä vähintään1,5X.
Vilho Bäck
Vilho Bäck
Palvelupäällikkö
Henkilöriskit Työterveys Henkilöstöetuudet
09.03.2022

Työterveydestä saatujen säästöjen kohdentaminen henkilöstöetuuksiin?

Työvoimapula on muuttunut akuutista krooniseksi. Korn Ferryn mukaan 50 % työntekijöistä harkitsee työpaikan vaihtamista. Työntekijöiden motiivit on hyvä tunnistaa.
Vilho Bäck
Vilho Bäck
Palvelupäällikkö, vilho.back@benefits.fi
Työterveys Henkilöstöetuudet

Työterveyshuollon kustannukset: Teollisuus

Vuonna 2020 Kelan työnantajille työterveyshuollosta maksamat korvaukset olivat 371 miljoonaa euroa, mikä oli 1,1 % enemmän kuin vuonna 2019.
Kela tilastot
Kela tilastot
Kela työterveyshuollon taskutilasto 2020
Teollisuus Työterveys